• Dziś jest niedziela, 17 grudnia 2017r.
  Do Nowego Roku pozostało 15 dni
  Dzień Bez Przekleństw

  Regulamin

  REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO TTR24.PL

  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Portal Twoja Telewizja Regionalna w skrócie ttr24.pl (zwany dalej portalem lub ttr24) jest udostępniany przez Spółdzielnie Socjalną INTER MEDIA z siedzibą w Kleczewie, Al. 600 – lecia 33, 62 – 540 Kleczew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637064 oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 6653003774.

  2. Portal internetowy ttr24 działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

  3. Portal obejmuje:
  a) portal internetowy oraz usługi elektroniczne udostępniane przez ttr24 we własnym imieniu

  4. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego TTR24. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu TTR24, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  5. W ramach Portalu prezentowane są informacje o następującej treści: informacyjnej, kulturalnej oraz rozrywkowej a także treści o charakterze reklamowym i promocyjnym, które dotyczą produktów oraz usług TTR24 i osób trzecich.

  6. Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym www.ttr24.pl w zakładce Regulamin.

  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego TTR24, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu TTR24 Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje on jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, natomiast wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy.

  II. DEFINICJE

  1. Portal Internetowy TTR24, Portal TTR24 – jest to zorganizowana platforma internetowa, która składa się ze strony internetowej, jej podstron, udostępnianych za pomocą Internetu.

  2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek korzysta z Portalu TTR24

  3. Partner – każda osoba bądź też podmiot, który podejmuje współpracę z Portalem Internetowym TTR24

  4. Materiały – materiały wideo, zdjęcia, teksty oraz inne w szczególności, te które są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO TTR24
  1. W ramach Portalu, Użytkownik może korzystać z:
  a) zapoznawać się z Materiałami, które są udostępniane na Portalu TTR24 w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu oraz czasie na wybranym przez siebie urządzeniu mobilnym (telefon komórkowy, tablet, laptop) oraz stacjonarnym (komputer stacjonarny);
  b) Użytkownik może również przesyłać materiały na wskazany przez redakcję adres mailowy w celu zamieszczenia ich na Portalu TTR24.
  2. Portal TTR24 ma prawo do zamieszczania na Portalu treści reklamowych. Reklamy o których mowa są integralną częścią Portalu.
  3. Na Portalu pokazywane są treści o charakterze informacyjnym oraz reklamowym.

  4. TTR24.pl informuje, iż ma prawo do ograniczenia dostępu do strony użytkownikom, którzy w sposób rażący naruszyli regulamin Portalu.

  5. Uwagi dotyczące portalu można kierować na adres: redakcja@ttr24.pl

  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownicy korzystający z portalu TTR24.pl są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz uregulowań występujących w niniejszym regulaminie.

  2. Użytkownikom Portalu zabrania się przesyłania treści o charakterze: erotycznym, nazistowskim, rasistowskim, treści wulgarnych, przedstawiających radykalne postawy społeczne, dyskryminujące ze względu na płeć oraz wyznanie i tym podobnych.

  3. Użytkownicy korzystający z Portalu TTR24.pl ponoszą odpowiedzialność prawną za zamieszczane przez siebie treści.

  4. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązuje się nie naruszać: praw autorskich oraz majątkowych osób trzecich.

  V. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacje dotyczące Portalu TTR24.pl należy składać w formie listu przesyłając go na adres Twoja Telewizja Regionalna 24.pl ul. Aleja 600 – lecia 33, 62 – 540 Kleczew, bądź też mailowo na adres redakcja@ttr24.pl.
  2. Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej, to jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail oraz opis zaistniałej sytuacji.

  3. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych.

  VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Portal TTR24.pl oraz Materiały, które są na nim zawarte, w tym: utwory, znaki towarowe, bazy danych podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

  2. Portal zawiera: utwory, znaki towarowe oraz inne treści (a w szczególności: filmy, zdjęcia, teksty, dźwięk, znaki towarowe, grafikę oraz programy komputerowe).

  3. Treści do których prawa autorskie mają osoby trzecie TTR24 publikuje na portalach społecznościowych oraz na stronie www.ttr24.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Prawa do treści, które są udostępniane na Portalu w tym do jego elementów: graficznych, tekstowych oraz jego układu i wyboru stron a także jego innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to inaczej zaznaczone lub wyrażone.

  5. Skorzystanie z treści zamieszczonych na Portalu nie oznacza nabycia do nich praw autorskich przez Użytkowników.

  6. Użytkownik może korzystać z utworów lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

  7. Zakazane jest modyfikowanie lub elektroniczne transmitowanie lub w jakikolwiek inny sposób kopiowanie Portalu w całości lub jego poszczególnych części w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody TTR24.pl.

  8. Użytkownik bądź też Użytkownicy, którzy udostępniają na stronach Portalu treści co do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie biorą na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na publikowanie ich własności. Użytkownik bądź też użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku udostępniania na stronie Portalu treści co do których prawa autorskie mają osoby trzecie.

  9. Użytkownik lub Użytkownicy, którzy udostępniają na stronach portalu treści do których posiadają prawa autorskie udzielają niezwłocznie Portalowi TTR24.pl zgody na wykorzystanie oraz redagowanie, kopiowanie a także rozpowszechnianie treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników w dowolnym zakresie.

  VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Portal TTR24.pl nie gwarantuje niezakłóconej oraz nieprzerwanej dostępności do Portalu dla wszystkich Użytkowników. TTR24 jest uprawnione do zakłóceń oraz przerw w korzystaniu z Portalu. Przerwy bądź też zakłócenia w dostępności portalu mogą być spowodowane:
  a) modyfikacją, rozbudową, konserwacją sprzętu, zmianą serwera lub oprogramowania oraz koniecznością naprawy,
  b) przyczynami niezależnym od Portalu to jest: działania osób trzecich, siła wyższa, niesprzyjające warunki pogodowe, przeciążenie serwera i tym podobne.

  2. Portal dokłada wszelkich starań, aby informację się na nim ukazujące były zgodne ze sztuką dziennikarską oraz o to, żeby były one aktualne. TTR24 nie może jednak zagwarantować, że każda zamieszczona na portalu informacja będzie spełniać te warunki oraz to, że może ona być wykorzystana przez Użytkowników Portalu. Portal TTR24.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępniane w mediach społecznościowych lub innych stronach przez Użytkowników Portalu.

  VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik Portalu TTR24.pl ponosi odpowiedzialność za:
  a) sposób w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i wynikającego z tego skutki,

  b) komentarze pod materiałami zamieszczanymi na Portalu,

  2. Użytkownik Portalu jest świadomy zagrożeń jakie występują podczas korzystania z Internetu a w szczególności z zagrożeń wynikających z włamań do systemu Użytkownika, przejmowania haseł przez osoby trzecie chcące popełnić przestępstwo, zainfekowaniem urządzenia stacjonarnego bądź też mobilnego bądź też sieci z których korzysta Użytkownik wirusami.

  3.  Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności wobec stosowanych przez haseł.

  IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Portal TTR24.pl informuje, iż korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

  3. Portal TTR24.pl akceptuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych.

  4. Portal pozwala na korzystanie ze swoich serwisów anonimowym Użytkownikom.

  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść niniejszego regulaminu może zostać przez Użytkownika wydrukowana bądź też zapisana na wybranym przez niego nośniku w wybranym przez niego momencie ze strony, na której został umieszczony.

  2. TTR24.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania na Portalu treści reklamowych.

  3. TTR24.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (zmiany jakie będą w nim zachodzić są zmianami jednostronnymi).
  4. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu Użytkownik je akceptuje.

  XI. DOSTĘPNOŚĆ DO REGULAMINU
  1. Niniejszy regulamin będzie dostępny: na stronie www.ttr24.pl a także w siedzibie wydawcy portalu.