news-details
Wielkopolska

Ponad 53 mln na poznański stary rynek

W środę 8 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (Stary Rynek 6) Marszałek Marek Woźniak podpisze umowę z Prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem na dofinansowanie rewitalizacji płyty Starego Rynku. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu blisko 30 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego przebudowana i zmodernizowana zostanie nawierzchnia placu oraz chodników w obrębie Starego Rynku wraz z adaptacją fragmentu bloku śródrynkowego przy ul. Jana Baptysty Quadro do potrzeb pełnienia różnorodnych funkcji kulturalnych.

Wartość całej inwestycji to ponad 53 mln zł. Dofinansowanie unijne w wysokości niemal 30 mln zł z WRPO 2014+ pochodzi z puli środków, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

W ramy inwestycji wpisują się także rozwiązania w zakresie retencjonowania wód opadowych w dwóch podziemnych zbiornikach retencyjnych. Zaplanowano również przebudowę i nadbudowę budynku Galerii Miejskiej Arsenał. Powyższe elementy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem reguł uniwersalnego projektowania, przy zastosowaniu usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwość korzystania z infrastruktury każdemu, w tym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i niepełnosprawnym. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia skali ubóstwa i oddziaływania skutków wykluczenia społecznego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz zapewnienia szerokiego dostępu do usług publicznych poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc kultury i rekreacji. Miasto Poznań zrealizuje swój projekt w partnerstwie z Galerią Miejską Arsenał, Estradą Poznańską oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Warto przypomnieć, że dotychczas w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 226 mln zł.Udostępnij ten post!

Baza „powidzka” i z imieniem

Dni Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze