W gminie kwitną inwestycje

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się dwie znaczące dla Gminy Golina  inwestycje tj. rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Golinie oraz przebudowa i nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz. Są one realizowane w ramach projektu pt. Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina”, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Prace związane z rewitalizacją parku rozpoczęto od prac przygotowawczych i rozbiórkowych, a konkretnie od: usunięcia powalonych i wycinki chorych drzew, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, pielęgnacji drzew i krzewów. Jednocześnie realizowane są  prace związane z przygotowaniem podłoży pod trawniki oraz nawierzchni pod ścieżki parkowe oraz intensywne prace ziemne związane z ułożeniem nowej instalacji oświetleniowej w parku. Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem podłoża sceny letniej na której zamontowana będzie drewniana konstrukcja. Prace przebiegają zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót. Do wykonania pozostają prace związane z nasadzeniami drzew, krzewów, wykonaniem nawierzchni brukowej, budową placu zabaw, budową odwodnienia, dokończeniem prac związanych oczyszczeniem zbiorników wodnych i wymianą istniejących stanowisk oświetleniowych. Przewidywany czas zakończenia prac to 15 listopada br.

Duże zaangażowanie  i sprawne działanie wykazuje również firma, której powierzono przebudowę byłej restauracji Smakosz na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na usługi społeczne i edukacyjno-kulturalne. Powierzchnia użytkowa liczy ok. 407 m2. W tym miejscu powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. Centrum ma służyć pobudzania aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do realizacji pasji, zdobywania wiedzy oraz  rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Najważniejszą zasadą działania CAL będzie realizowanie działań na rzecz gminy, wsi, osiedla przy zaangażowaniu jego mieszkańców. Część wyremontowanej powierzchni służyć będzie na potrzeby Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów na utworzenie którego będziemy starać się pozyskać środki w ramach Programu Senior+. Jeśli chodzi o postęp prac budowlanych wykonano już wszystkie zaplanowane roboty rozbiórkowe. Położono instalacje elektryczne i sanitarne oraz tynki we wszystkich pomieszczeniach. Zamontowano okna. Do końca I kwartału zakończono wszystkie roboty konstrukcyjne oraz instalacyjne centralnego ogrzewania. Na ukończeniu trwają prace związane z wykonaniem elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego. W kolejnym etapie planowane jest dokończenie posadzek, montaż stolarki drzwiowej, roboty malarskie, ślusarskie, roboty hydrauliczne, kanalizacyjne, instalacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz gazowych a także wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji związana z rewitalizacją parku i budynku po byłej restauracji Smakosz wyniesie 4 413 713,51 , dofinansowanie z Funduszy Europejskich to kwota: 3 308 901,38 zł.

Kolejną długo oczekiwaną przez społeczność uczniowską Kawnic inwestycję stanowi rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach. Prace ruszyły jesienią zeszłego roku a już możemy podziwiać efekty w postaci dwupiętrowego budynku wraz ze stropem. Ułożono instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania, zamontowano stolarkę okienną. Ukończono prace termoizolacyjne oraz pokrycie dachowe, prace zakończą się w okresie wakacyjnym. Całość inwestycji w kwocie   3 365 938,82 zł  sfinansowana będzie ze środków budżetu gminy.

Kolejnym obiektem, który zostanie poddany modernizacji jest budynek strażnicy OSP, w której znajduje się Dom Kultury. W dniu 17 kwietnia 2020 r. Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński podpisał umowę z właścicielem firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji, której efektem będzie przebudowa i wyposażenie Domu Kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Budynek zyska nowoczesny, wielofunkcyjny wymiar, pozbawiony barier architektonicznych, stając się aktywnym centrum kultury dla każdego mieszkańca, który będzie chciał skorzystać z jego atrakcyjnej oferty. W związku z tym, iż projekt został  przygotowany w formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca przygotowuje obecnie projekt budowlany a prace rozpoczną się w czerwcu.

Celem zaplanowanej inwestycji jest ulepszenie i rozwijanie usług kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczności Gminy Golina, poprawa jakości działań artystycznych oraz inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych form przedsięwzięć kulturalno-społecznych.

Inwestycja zostanie zakończona do 14 grudnia 2020 roku. Wartość prac remontowo-budowlanych wyniesie 692 890,01 zł brutto. Planowana kwota wyposażenia to 194 177,64 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 430 776,00 zł. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych

Miło nam poinformować, że projekt Gminy Golina pod nazwą “Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizy deszczowej” znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość dofinansowania stanowi 579 628,03 zł, co stanowi 80% wartości całej inwestycji.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej, ul. Szarych Szeregów w miejscowości Golina, od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Okólną (obwodnicą Goliny) do skrzyżowania ul. Gen. Sikorskiego. Długość planowanego do realizacji- projektowanego odcinka drogi  wynosi 231 m. Obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, zjazdów oraz chodników. Celem zadania jest połączenie przebudowanej drogi ul. Szarych Szeregów w Golinie bezpośrednio z siecią dróg gminnych prowadzących do dróg wyższych kategorii, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie spójności komunikacyjnej na terenie Goliny.  Kolejnym bardzo ważnym celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej, tj. pobliskich placówek wychowania szkolnego i przedszkolnego, przychodni lekarskich, urzędów, kościoła i cmentarza, przystanków PKS i PKP oraz punktów usługowo-handlowych funkcjonujących na terenie gminy. Droga ułatwi również dostępność do terenów rozciągających się bezpośrednio wzdłuż ul. Okólnej, na których obecnie znacząco rozwijają się inwestycje zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zadanie ma istotne znaczenie z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorców i firm działających na tym obszarze, bowiem przebudowana droga poprawi dostępność do ich usług. To kolejny odcinek drogi gminnej, który będzie możliwy do wybudowania przy wsparciu środków finansowych z FDS. W zeszłym roku wybudowano 247 metrowy odcinek ulicy Powstańców Warszawy.

Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przy współpracy z Zakładem Usług Wodnych pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru K OSI, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trwa rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości: Kawnice, Węglew, Kraśnica, Golina, Spławie, Adamów, Adamów-Kolonia, Golina-Kolonia. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 25,996 km oraz przebudowę mechaniczno-biologiczną oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości 1200 m3 /dobę. Realizowana w ramach projektu inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Osiągnięcie w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminie dla dodatkowych 3 579 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków m.in. poprzez likwidację szamb. Wartość całkowita całego projektu to 25 611 585,21 zł, wartość dofinansowania 12 175 306,56 zł.Udostępnij ten post!

Co się dzieje w Domu Kultury

W Golinie będą oddawać krew

Autorzy artykułu

author

Hieronim Stefański

Operator kamery, montażysta pstefanski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze