Absolutorium dla burmistrza

Środa, 20 czerwca przyniosła ze sobą Sesję Rady Miejskiej w Golinie. Obrady uroczyste, bo zawierające w sobie procedurę absolutoryjną. Mirosław Durczyński otrzymał jednogłośne absolutorium za rok 2017.

Taki był rok 2017

W czasie obrad burmistrz Durczyński przedłożył uczestnikom sesji sprawozdanie finansowe. Wśród gąszczu statystyk, kwot i procentów, należy zwrócić uwagę na fakt, iż zadłużenie gminy Golina na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 5 346 125,00 złotych, co jest wynikiem o niespełna pół miliona mniejszym, niż analogiczny okres przypadający na koniec 2016 roku.

Plan dochodów w kwocie ponad 46 milionów złotych został zrealizowany w praktycznie 100 procentach. Plan wydatków to natomiast 48 320 506,27 i zrealizowany został w 96,67 procentach. Całość po stosownych zmianach.

Burmistrz wskazał, że nadal pojawia się problem z płatnościami z tytułu podatków i opłat – to kwota 1 087 087,85 zł, co stanowi wzrost należności względem urzędu o niespełna 200 000 złotych w porównaniu do roku 2016.

Wydatki to przede wszystkim oświata – 15 404 112,83 złotych, gdzie wkład własny gminy to prawie 6 milionów złotych, resztę stanowi subwencja oświatowa i inne dofinansowania zewnętrze. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 opiewał na kwotę 7 529 185,04 zł. Tutaj realizowano zadania związane z między innymi przebudową, remontem dróg, w tym dojazdowych, ścieżek rowerowych, pracach dla i wokół jednostek OSP, infrastruktury dedykowanej placówkom oświatowych, świetlic wiejskich i innych. W roku 2017 zakończono potężną inwestycję, jaką jest hala widowiskowo-sportowa w Golinie. Na to zadanie pozyskano kwotę 1 800 000,00 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki (w tym 1 mln w roku 2016); samorząd skorzystał z możliwości odliczenia podatku VAT, co wzmocniło budżet o kolejną kwotę – prawie 1,4 mln złotych. Na budowę boiska pozyskano środki w kwocie 106 477,00 zł.

Tendencja wzrostowa

Burmistrz Mirosław Durczyński nadmienił, że zauważalna jest tendencja wzrostowa, jeśli idzie o kwotę wydatków na zadania inwestycyjne które w latach 2015-2017 analogicznie wynosiły: 1 295 305,47 zł, 4 539 217,02 zł i 7 446 547,31 zł. Szacuje się, że rok 2018 to pula wydatków majątkowych wynosząca około 11,5 miliona złotych.

– Formułując końcowe wnioski, dotyczące wykonanie budżetu Gminy Golina w 2017 roku, należy stwierdzić, że zadania gminy realizowane były w sposób celowy i oszczędny, co pozwoliło zamiast planowanego deficytu w kwocie 1 407 397,62 zł wygospodarować nadwyżkę budżetową w kwocie 55 332,33 zł. – mówił burmistrz Durczyński. – W przeciągu roku 2017 gmina zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu w kwocie 469 500,00 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 474 000,00 zł, angażując na wykonanie zadań wolne środki z roku 2016 w kwocie 1 876 897,62 zł.

Jak wykazuje sprawozdanie, poprawie uległ wskaźnik zadłużenia gminy Golina z 14,21 procent (31.12.2016) do 11,43 procent (31.12.2017). Dalej gmina posiadała bieżącą płynność finansową, z linii kredytowej w rachunku bieżącym przez cały rok 2017 nie skorzystano, czym nie odnotowano dodatkowych kosztów. Z kolei wolne środki z roku 2017 w kwocie 1 462 729,95 zł zostały zaangażowane na realizację zadań majątkowych roku bieżącego.

Anna Kapturska: to rekordowo niski wskaźnik zadłużenia

-Składam podziękowania radnym, bo dobrze gospodarzyliśmy budżetem. Tutaj też jest wielki ukłon w stronę pana burmistrza. Udało się wybudować halę, ale i prace były prowadzone i w mieście i na wsiach. – mówi wiceprzewodnicząca. – To fenomen, osiągnęliśmy wspaniale niski wskaźnik, pamiętam jak w tamtej kadencji sięgał on prawie 50 procent, a teraz? Jest on jako jeden z najniższych jak nie najniższy w naszym województwie.

Słowa uznania przekazali inni rajcy.Udostępnij ten post!

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej

Muzyczne święto w Golinie

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze