news-details
Oświata

Kleczewskie liceum najlepsze!

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu było podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany był do wszystkich typów szkół. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano cztery podprojekty edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP). Zespół, powołany przez szkolnego koordynatora projektu – p. Agnieszkę Kowalik, stanowili: Marika Puchalska, Weronika Dranikowska, Martyna Michnik, Kornelia Michalak, Dominika Stolarska, Piotr Kosiński, Piotr Fedorowicz i Mikołaj Mirecki. Pracę związaną z podprojektem – Akademia Kształcenia Wyprzedzającego rozpoczął już w październiku 2019 r. wybór tematu, który nie należał do łatwych.

Warto wspomnieć o istocie podprojektu AKW i jego celach. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego to podprojekt łączący dwa odrębne zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, miało wprowadzić uczestników projektu w zagadnienia metodyczne strategii kształcenia wyprzedzającego    i pomóc w odróżnieniu tej strategii od pracy pozaszkolnej. Cele to: znajomość technik planowania pracy zespołowej i podziału zadań w ramach wspólnego projektu oraz umiejętność realizacji ich w praktyce podczas wspólnych zajęć pozalekcyjnych, znajomość różnych technik pracy w środowisku kulturowym i cyfrowym oraz umiejętność stosowania ich w praktyce, umiejętność przetwarzania cyfrowego materiału pozyskanego w środowisku kulturowym, znajomość i rozumienie głównych etapów kształcenia w strategii wyprzedzającej. Drugie zadanie polegało na zapoznaniu się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, w tym zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Krajobraz kulturowy był treścią merytoryczną tego podprojektu i głównym zadaniem projektowym. Nasz temat: ,,Kopalnia węgla brunatnego a gwałtowne zmiany we współczesnym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym okolic Kleczewa’’ , wymagał ogromnego zaangażowania całej grupy projektowej. Praca w projekcie miała charakter stacjonarno-terenowy, a przez pandemię COVID-19 dodatkowo – zdalny. Pierwszym działaniem było opracowanie materiału do wywiadu z Burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew, następnie na przestrzeni czasu realizowaliśmy: sporządzenie listy obiektów związanych z tradycjami górniczymi; odszukanie informacji nt. gwary, obyczajów oraz obrzędów górniczych; interpretację ekspozycji dotyczącej górnictwa regionu konińskiego oraz skansenu górniczego i ekspozycji słonia leśnego – kości znalezionych na terenie odkrywki Jóźwin, materiałów związanych z tematyką projektu (Muzeum Okręgowe w Gosławicach); analizę pomników stojących przy siedzibie KWB w Kleczewie, wykonanie opisu pomników, zbieranie informacji na ich temat (co przedstawiają, kiedy powstały, jakie jest znaczenie symboli); badanie zmiany krajobrazu (wizytacja odkrywki Jóźwin i jej terenów); wywiady z mieszkańcami okolicznych terenów kopalnianych, pracownikami KWB Konin; wywiad z Wójtem Gminy Wilczyn i przedstawicielem Stowarzyszenia Eko – Przyjezierze; wywiad z przewodniczącą Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz inne działania projektowe, o których nie sposób wspomnieć zważając na ich mnogość. Wszystkie przeprowadzone działania były cyklicznie dokumentowane na platformie projektowej w postaci: artykułów, publikacji, notatek, opowieści i fotografii.

Dodatkowo w maju 2020 r. władze projektu ogłosiły konkurs – Wielkopolski Dek@meron 2020. Był to pomysł, aby w czasie trwania  pandemii podzielić się ciekawymi historiami związanymi z tematyką projektową. Każdy mógł stać się autorem jednej interesującej historii o poznanej osobie, o pięknym miejscu, czy o cennej pamiątce lub niezwykłym wydarzeniu. W konkursie wzięli udział: Weronika Dranikowska i Mikołaj Mirecki. Weronika przelała na papier opowieść: ,,Czy górnik może zostać odkrywcą?’’. Skupiła się bowiem na odnalezieniu kości słonia leśnego w 1984 roku. Mikołaj natomiast wspomniał nietuzinkowe wydarzenie z 1971 roku, kiedy przez Jezioro Gosławskie przeprawiono 342-tonową koparkę węgla brunatnego i napisał: ,,Opowieść o wodnej przeprawie metalowego kolosa’’. Prace konkursowe zostały ocenione przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi. Zwracano uwagę na stopień oryginalności pracy, sposób wzbudzania zainteresowania przedstawioną historią, dobór materiałów ilustracyjnych, estetykę pracy oraz poprawność językową. Zgodnie z przedstawionym werdyktem miejsce 3. (zajmując podium) zdobył    Mikołaj Mirecki.                                                                                                                                                                                                      Efektem finalnym projektu była, powstała w maju 2020 r. pod kierunkiem koordynatorki p. Agnieszki Kowalik , prezentacja przedstawiająca wszystkie działania związane z projektem, którą przygotowali: Marika Puchalska, Weronika Dranikowska    i Mikołaj Mirecki, jako osoby odpowiedzialne za wykazanie i udokumentowanie działań grupy projektowej.
Warto zaznaczyć, że sukces jaki odnieśliśmy to sukces całego zespołu.  Szczególne podziękowania należą się p. Agnieszce Kowalik (szkolnej koordynatorce projektu)  za  zaangażowanie w realizację zadań oraz p. Jolancie Kamińskiej, która dbała o stronę informatyczno-techniczną działań związanych z projektem

Nagrodami za zajęcie pierwszego miejsca jest wysokiej klasy sprzęt informatyczny dla wszystkich członków oraz koordynatora zespołu projektowego.

 

Recenzje władz projektu i obserwatorów zewnętrznych:

Violetta Julkowska

2020-09-02

Projekt nadzwyczaj udany i bardzo dobrze wpisujący się w ideę główną AKW, czyli połączenie pracy metodycznej (strategia wyprzedzająca) oraz merytorycznej (przemiany krajobrazu kulturowego Wielkopolski). W projekcie udało się połączyć wiele aspektów: obok problemów historycznych także sprawy współczesne związane z działaniem kopalni węgla brunatnego i jej społecznymi skutkami po latach intensywnego działania przemysłu wydobywczego na terenach pierwotnie rolniczych. Obok materiałów źródłowych zespół wykorzystał możliwość zebrania informacji podczas wywiadów – samodzielnie tworząc nowe źródła informacji i wiedzy na temat tego mikro-regionu. Świetna praca i bardzo dobry efekt końcowy. Pozdrawiam wszystkich uczestników projektu i znakomitą Opiekunkę Panią Agnieszkę Kowalik i dziękuję za bardzo dobrą współpracę! Opiekun merytoryczny i metodyczny AKW, Prof. dr hab. Violetta Julkowska

 Ksenia Herbst-Buchwald

2020-10-17

Podjęte przez grupę projektową bardzo liczne działania były ściśle związane z wybranym tematem i pozwalały  poszerzyć wiedzę uczniów i pogłębić ich umiejętności badawcze, a także ukazały fragment krajobrazu wielkopolski. W efekcie końcowym powstał zbiór niezwykle ciekawych materiałów na temat wybranego zjawiska jakim jest kopalnia odkrywkowa i wpływ na otaczający ją krajobraz. Na podkreślenie zasługują bardzo rozbudowane zasoby prac przygotowanych w projekcie, liczne publikacje artykułów, wywiady oraz dokumentacja w formie fotograficznej. Temat został przepracowany przez grupę projektową na różnorodnych płaszczyznach uwzględniających zarówno tło historyczne, współczesność jak i spoglądanie w przyszłość. W przedstawionej dokumentacji widoczne jest sprawne posługiwanie się technologią cyfrową (analiza badań, dokumentacja fotograficzna, prezentacja treści, także wywiadów, pokazanie miejsc i postaci historycznych w różnym czasie) Wykorzystane sposoby prezentacji skupiają uwagę i zachęcają do zapoznania się, stanowią ciekawe źródło informacji do innych działań edukacyjnych i dla społeczności lokalnej.
Grupa dołożyła wszelkiej staranności, aby wskazać na źródła pozyskiwanych materiałów. Sposób dokumentowania pracy projektowej oraz przedstawienie w ciekawy sposób jej efektów wskazuje na wysokie umiejętności zarówno merytoryczne jak i techniczne uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.

FOTO: Prywatne archiwum Mikołaja MireckiegoUdostępnij ten post!

Rozmowa dnia - Magdalena Siupa

Stanęło pierwsze serce na nakrętki

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze